Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu EquipaID s.r.o.

 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

  1. Tyto obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vydává společnost EquipaID s.r.o., se sídlem Petřkovická 116/7, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava, IČO: 094 56 660, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 83144 (dále jen „prodávající“ a „obchodní podmínky“).

 

  1. Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

  1. Kupujícím je zpravidla fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní obchodu zboží (dále jen „kupující„). Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který není spotřebitelem, a kupující, který je spotřebitelem. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. V případech, kdy kupující jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení týkající se odstoupení od kupní smlouvy.

  1. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti v právních vztazích vznikajících při prodeji zboží mezi prodávajícím a kupujícím v internetovém obchodě prodávajícího na webové adrese www.zrakshop.cz , který je provozován prodávajícím (dále jen „internetový obchod„).

  1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, tak se aplikuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

  1. Kupní smlouvou se rozumí objednávka kupujícího, která je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva, která je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem, tedy závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího (dále jen „smlouva„). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti ze smlouvy. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní obchodu a v průběhu objednání zboží, a je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení kupujícím, což kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.

 1. Uživatelský účet

2.1. Každý kupující se může u prodávajícího zaregistrovat, a to prostřednictvím zřízení uživatelského účtu. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž a o dalších informacích nezbytných k přístupu do uživatelského účtu je kupující povinen zachovávat mlčenlivost a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit jakékoli využívání uživatelského účtu třetím osobám. prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

 1. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

3.1. Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, že je mu jejich obsah dobře znám, že jim v celém jejich rozsahu porozuměl, že s nimi souhlasí a v celém rozsahu je akceptuje. Dále kupující uzavřením smlouvy stvrzuje, že na tyto obchodní podmínky a reklamační řád byl kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, a že měl náležitou možnost se s nimi seznámit. Kupující výslovně souhlasí, že tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

3.2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky je zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 1. Objednávka

4.1. Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu kupující potvrzuje závaznost objednávky, souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. O přijetí objednávky bude kupující, pokud uvede správnou e-mailovou adresu, informován potvrzovacím emailem. Pokud kupující potvrzovací e-mail s kopií objednávky neobdrží do dvou pracovních dnů, kontaktuje prodávajícího buď telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu.

4.2. Potvrzovací e-mail o přijetí objednávky do systému není závazným potvrzením objednávky. Závazné potvrzení objednávky zašle prodávající kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo sdělí telefonicky po ověření dostupnosti a případně i termínu dodání kupujícím objednávaného zboží.

4.3. Pokud zboží objednané kupujícím není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený termín dodání, prodávající o této skutečnosti informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy. Pokud kupující v takovém případě provede do 24 hodin storno objednávky, je objednávka považována za zrušenou. Storno objednávky provede kupující buď prostřednictvím e-mailové adresy, nebo telefonicky. Při stornu objednávky poslané e-mailem je kupující povinen uvést registrační číslo, obchodní jméno, e-mailovou adresu a popis zboží, jehož objednávku kupující stornuje.

4.4. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží. Nabídka označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky.

4.5. Prodávající poskytuje různé druhy slev. Každá sleva má pravidla pro uplatnění. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn kupujícím v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu, má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy či marketingové akce jsou uvedeny buď přímo u slevy či marketingové akce ve formě informací, nebo je u slevy či marketingové akce uveden odkaz na webové rozhraní internetového obchodu, kde jsou pravidla slevy či marketingové akce podrobně popsány.

4.6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní internetového obchodu nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

 1. Storno objednávky

5.1. Kupující může objednávku stornovat kdykoliv před závazným potvrzením objednávky bez udání důvodu. Opravy chyb v objednávce je možno provést stornováním stávající objednávky a odesláním objednávky nové. Po závazném potvrzení objednávky lze provést storno pouze tehdy, když prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající může uplatnit právo na náhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání kupujícího obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp., jež se pro tento účel považují za škodu vzniklou prodávajícímu.

5.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena a kupující změnu ceny neakceptuje. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní.

5.3. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím či o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

5.4. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.3. či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle předcházející věty, a to na sídlo prodávajícího.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.5 těchto obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na sídlo prodávajícího. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu.

5.6. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz. Vyjádření rovněž musí obsahovat kontaktní adresu, telefon a e-mailovou adresu kupujícího.

5.7. Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím dle odst. 5.5 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.8. Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký kupující požadoval, (iii) přičemž ale vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 10 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí), s čímž kupující tímto vyslovuje svůj souhlas.

5.9. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.10. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé (např. v důsledku nezbytnosti snížení kupní ceny daného výrobku z důvodu jeho poškození, opotřebení či částečné spotřeby). Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

5.11. Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.

5.12. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy kupujícím hradí kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být kupujícímu vráceny.

5.13. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

5.14. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

6. Zpracování objednávky

6.1. V případě nejasností má prodávající, případně jeho pověřený zástupce, právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jím sdělených kontaktních údajů. Pokud nebude možné kontaktovat kupujícího telefonicky nebo e-mailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud kupující neopraví požadované údaje ani po upozornění prodávajícím, objednávka bude stornována.

7. Způsob platby

7.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • platba předem převodem na bankovní účet – při platbě převodem na bankovní účet bude kupující informován písemně nebo telefonicky o stavu objednávky (viz výše) a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje pro převod částky na účet prodávajícího. Po připsání částky na účet prodávajícího bude zboží odesláno na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce;

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně platební kartou;
 • platba na fakturu s odloženou splatností – je možná po individuální domluvě mezi kupujícím a prodávajícím, zpravidla po několika odběrech s platbou předem a při pojištění pohledávky.

7.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou cena za zboží i náklady spojené s dodáním zboží.

7.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při placení kupní ceny uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

7.5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy.

7.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

7.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

7.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8. Přeprava a dodání zboží

8.1. Cena zboží uvedené na webové adrese www.zrakshop.cz nezahrnuje přepravní náklady. V případě, že prodávající zajišťuje (objednává) dopravu dle požadavků kupujícího, jsou tyto přepravní náklady na vrub kupujícího. Dodáním zboží se rozumí expedice ze skladu prodávajícího přepravci.

8.2. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu se smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

8.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

8.4. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní internetového obchodu. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen kupujícím v objednávce a potvrzen prodávajícím v přijetí objednávky. Dodání zboží bude realizováno v přiměřeném termínu od akceptace objednávky, pokud při akceptaci objednávky nebyl dodavatelem uveden jiný, pozdější termín plnění.

9. Záruka a reklamace

9.1. Součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky (Reklamační řád) vydané prodávajícím, které jsou v plném znění uvedeny níže.

10. Ceny zboží, DPH

10.1. Prodávající není plátcem DPH. Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny bez DPH.

10.2. Cena poštovného se započítává pouze při dodání první části zásilky, a to i v případě, že objednávka bude vyřízena ve více dodávkách. Termín realizace objednávky se může prodloužit z příčin nezávislých na prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo na provádění změn, a to jak cen zboží ze své nabídky, tak ceny poštovného, při čemž se tyto změny nedotýkají objednávek, které byly zadány před uskutečněním těchto změn.

11. Prodej, platba za zboží a přechod nebezpečí škody

11.1. Prodávající je vlastníkem zboží a prodává jej kupujícímu.

11.2. Zboží je ve vlastnictví prodávajícího do doby, než je kupujícím v plné výši zaplaceno (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy je prodávajícímu částka připsána na bankovní účet).

11.3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání prvnímu přepravci.

11.4. Bude-li odeslání či převzetí zboží zpožděno na žádost kupujícího nebo z důvodů, které prodávající nemůže ovlivnit, přejde nebezpečí škody na dodávkách na kupujícího okamžikem, kdy měly být dodávky dle původního plánu kupujícímu předány či odeslány ze závodu prodávajícího. Od tohoto okamžiku budou dodávky skladovány a pojištěny na účet a riziko kupujícího.

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a od 25. května 2018 též Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

12.2. Kupující bere na vědomí zpracování osobních údajů kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště či doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa e-mailové pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu vztahujících se k obdobnému zboží nebo službám poskytovaným dle smlouvy.

12.3. Správcem osobních údajů je prodávající. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, splnění smlouvy, a písm. f) GDPR, oprávněný zájem.

12.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje kupujícího prodávající předává externímu dopravci a osobám podílejících se na dodání zboží kupujícímu, kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu, jenž je nutný pro doručení zboží.

12.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou k plnění smlouvy a práv a povinností z ní vyplývajících. Pokud by osobní údaje byly zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany práv kupujícího či prodávajícího ve sporech, v soudním či správním řízení, budou osobní údaje kupujícího uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.7. Kupující má právo požadovat přístup k osobním údajům kupujícího a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Kupující má právo vznést vůči prodávajícímu námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

12.8. Pokud by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se platnými a účinnými právními předpisy nebo GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může kupující požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. V případě, že kupující bude nespokojen se zpracováním osobních údajů kupujícího, může se se svojí stížností obrátit na prodávajícího nebo dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

12.9. Kupující bere na vědomí, že jeho spokojenost s nákupem může být zjišťována prostřednictvím e-mailových dotazníků, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků je prováděno na základě oprávněného zájmu prodávajícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení může být využívána třetí osoba, které mohou být pro tyto účely předávány informace o zakoupeném zboží a e-mailová adresa kupujícího. Proti zasílání e-mailových dotazníků může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího nebude dotazník nadále zasílán.

12.10 Kupující bere nad rámec výše uvedeného na vědomí, že prodávající může zpracovávat soubory cookies, textové soubory zasílané webovými stránkami a ukládané do zařízení kupujícího (dále jen „cookies“) pro účely zajištění základních funkcí fungování internetového obchodu, a to na základě oprávněného zájmu prodávajícího. Jakékoli další cookies nad rámec oprávněného zájmu prodávajícího je prodávající oprávněn zpracovávat, pokud k jejich zpracování kupující udělí svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas.

12.11 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně, přesně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

13. Společná a závěrečná ustanovení

13.1. Smluvní vztah založený smlouvou, uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

13.2 V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

13.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

13.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.5. Obsah webových stránek prodávajícího, všechny na nich uvedené materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a materiály v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní internetového obchodu a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem prodávajícího a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být kupujícím měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní obchodu. Při nerespektování tohoto zákazu bude prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

13.6. Informace uvedené ve filtru zboží a vygenerované filtrem zboží mají pouze informativní charakter. Před použitím zakoupeného zboží je kupujícímu doporučeno přečíst si bezpečnostní podmínky pro manipulaci s produkty, které jsou součástí balení produktu a tyto podmínky při použití produktu dodržovat. Prodávající neodpovídá za škody na zdraví, popřípadě za hmotné škody, které mohou být nerespektováním výše uvedených pokynů kupujícím způsobeny.

13.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

13.8. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 31.8.2019, přičemž obchodní podmínky pro smluvní strany vždy platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu www.zrakshop.cz v den uzavření smlouvy.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Tento reklamační řád vydává společnost EquipaID s.r.o., se sídlem Petřkovická 116/7, Hošťálkovice, 725 28 Ostrava, IČO: 094 56 660, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 83144, (dále také jen jako „prodávající“ a dále jen „reklamační řád“). Tento reklamační řád upravuje záruku na zboží a záruku za jakost v dodavatelsko-odběratelských vztazích v oblasti prodeje zboží a služeb mezi prodávajícím a také provozovatelem internetového obchodu na webové adrese www.zrakshop.cz (dále jen „internetový obchod„) a kupujícím, jež jsou realizovány prostřednictvím internetového obchodu.

1.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Záruční podmínky

2.1. Prodávající poskytuje kupujícímu na všechny dodané výrobky záruku za jakost po dobu 24 měsíců, není-li stanoveno prodávajícím u příslušného zboží v dokumentech prodávajícího (jako jsou zejména katalogy, produktové listy, záruční listy spod.) jinak. Jako záruční list slouží buď faktura, dodací list nebo příjmový doklad vystavený prodávajícím.

2.2. Reklamaci nelze uplatnit v případech stanovených právními předpisy, a dále zejména v následujících případech:

a) reklamaci nelze uplatnit při převzetí poškozené zásilky od dopravce – kupující je povinen přebíranou zásilku důkladně zkontrolovat a v případě poškození zásilky napsat zápis společně s dopravcem;

b) reklamaci nelze uplatnit, vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace;

c) reklamaci nelze uplatnit, pokud vada zboží vznikla neobvyklým či nevhodným užíváním zboží ze strany kupující;

d) reklamaci nelze uplatnit, pokud opotřebení zboží je způsobeno jeho obvyklým užíváním;

e) reklamaci nelze uplatnit při nedodržení pokynů stanovených výrobcem či prodávajícím;

f) reklamaci nelze uplatnit, pokud vada zboží vznikla při neodborné instalaci, neodborným zacházením, neodbornou obsluhou, neodbornou manipulací nebo zanedbáním péče o zboží; a

g) reklamaci nelze uplatnit, pokud je zboží poškozeno přírodními živly.

3. Vyřízení reklamace

3.1. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může se kupující se svou reklamací obrátit na e-mailovou adresu prodávajícího určenou pro řešení reklamací, tj. na e-mailovou adresu: info@zrakshop.cz, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů od okamžiku, kdy se vyskytne vada zboží. Po uplynutí této lhůty není kupující oprávněn vadu reklamovat a na vadu se nevztahuje záruka za jakost. Místem uplatnění reklamace je pouze sídlo prodávajícího.

3.2. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit na vlastní náklady a riziko reklamované zboží do sídla prodávajícího spolu s průvodním dopisem, kde bude popsána reklamovaná závada a uveden kontakt na kupujícího a s fakturou, dodacím listem nebo příjmovým dokladem vystaveným prodávajícím. Pokud nebudou spolu s reklamovaným zbožím prodávajícímu doručeny shora uvedené dokumenty, je prodávající oprávněn vyhodnotit reklamaci jako neoprávněnou, zamítnout ji a vrátit reklamované zboží na účet a riziko kupujícího zpět kupujícímu.

3.3. O reklamaci prodávající rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. U řádně podaných a oprávněných reklamací je prodávající dle vlastní volby oprávněn k poskytnutí slevy z kupní ceny, opravě, výměně nebo vrácení zboží oproti vrácení kupní ceny kupujícímu. V případě, že se prodávající dostane do prodlení s opravou případně náhradní dodávkou zboží z důvodů výlučně na straně prodávajícího, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku, minimálně však 15 pracovních dnů. Pokud nebude ani v této dodatečné lhůtě oprava případně náhradní dodávka zboží uskutečněna, je kupující dle vlastní volby oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat odpovídající slevu z kupní ceny.

3.4. Pokud se reklamace ukáže jako neoprávněná a prodávající ji zamítne, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které mu neoprávněnou reklamací vznikly, a to na základě vyúčtování těchto nákladů prodávajícím do 10 dnů ode dne odeslání vyúčtování prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

3.5. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, a co je jejím obsahem. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Prodávající doporučuje kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu trvání záruky za jakost.

3.6. Pokud po řádném vyřízení reklamace prodávající bude zboží vracet kupujícímu, nebo mu poskytne v rámci záruky za jakost zboží nové, prodávající vyzve kupujícího k převzetí reklamovaného zboží. Kupující je povinen si reklamované zboží na své náklady a riziko vyzvednout nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí reklamovaného zboží. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200,- Kč za každý započatý kalendářní den, v němž trvá prodlení kupujícího s převzetím zboží.

3.7 Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 31.8.2021.